• Використовуй ресурси мудро - живи еко-Логічно!

  Протирайте лампочки і плафони від пилу, пилюка може "з'їдати" до 20% світла.

  Використовуйте сірники замість запальничок - більшість запальничок одноразові і не піддаються переробці.

 • В Україні з макулатури повторно виготовляється лише 0,1% паперу, в той час, як у Європі - 50%, а в Японії - 65%.

  При експлуатації традиційного багатоповерхового житлового будинку через стіни витрачається до 40% тепла, через вікна - 18%, підвал - 10%, дах - 18%, вентиляцію - 14%.

 • Використовуй ресурси мудро - живи еко-Логічно!

  Мийте частіше вікна, таким чином у кімнати буде проникати більше світла.

  Використовуйте на одну салфетку менше. В середньому за рік європеєць використовує 2000 салфеток.

 • Пластику необхідно близько 450 років тільки для того, щоб почати розкладатися.

  Приймайте "швидкий" душ замість ванни. В середньому за 5 хв. душу ви використовуєте до 50 л. води, для ванної потрібно - до 200 літрів.


  Використовуй ресурси мудро - живи еко-Логічно!

 • Використовуй ресурси мудро - живи еко-Логічно!

  Використовуйте техніку правильно: вчасно прочищений від пилюки пилосос споживає на 15-20 % менше електроенергії.

  Утилізація однієї пластикової пляшки вивільняє єнергію, достатню, щоб запалити 60 Вт лампочку і протримати її ввімкненою протягом 6 хв.

 • Щорічно у море потрапляють до 150000 тонн пластику, включаючи упаковки, мережі і буї.

  Перевіряйте справність сантехніки: при крапанні з крана "втікає" 24 літри за добу (втрата - 720 літрів за місяць).


  Використовуй ресурси мудро - живи еко-Логічно!Міністерство палива та енергетики України
Акціонерам. Консультації

Про облік цінних паперів.

       <<< Назад

І. Про депозитарний облік цінних паперів.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України".
Відповідно до Закону облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік) здійснюється в системі депозитарного обліку цінних паперів.

Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація.

Депозитарний облік цінних паперів
- облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах.
При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм .

Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права).
Права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента).

ІІ. Про діяльність депозитарних установ.

Відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р. № 735, Депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції:
1. депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;
2. обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
3. обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:
1. адміністративні операції;
2. облікові операції;
3. інформаційні операції.

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.
Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог Положення та умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами.

ІII
. Рахунки у цінних паперах.

Рахунок у цінних паперах депонента (власника цінних паперів) відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів.
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

ІV. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

До уваги акціонерів!

Акції ПАТ “Прикарпаттяобленерго” переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року. Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру - 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі - ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Леніна, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з ПАТ ""Прикарпаттяобленерго.

На підставі укладеного договору між ПАТ “Прикарпаттяобленерго” та ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", останнє здійснює депозитарні операції, передбачені Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 98 від 30.06.2000р.:
1. зберігання акцій на рахунку в цінних паперах власника;
2. надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
3. унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
4. безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;
5. переведення акцій з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах власника, відкритий у іншого зберігача, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому зберігачем до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку власника, відкритого за договором з емітентом.
Здійснення Депозитарною установою інших депозитарних операцій, передбачених Положенням про провадження депозитарної діяльності, можливе тільки на підставі укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою.

Для отримання депозитарних послуг в повному об'ємі акціонери зобов'язані звернутися до Депозитарної установи - ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені (зразок заяви на укладання договору). або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.


       <<< Назад
Персональний кабінет
«Прикарпаттяобленерго» та «АХА Страхування»
 Кол-центр «Прикарпаттяобленерго»
Способи оплати за світло
Оплатити за світло,
подати показник ТУТ

калькулятор електроенергії
Все про субсидії
teplo.gov.ua
Як економити енергоресурси?
Як економити енергоресурси?
Реклама на рахунках та опорах
Реклама на рахунках та опорах
                           Новини в Україні

28.04.17 Скасування абонплати на газ набере чинності з 28 квітня

27.04.17 В зоні ЧАЕС почалося будівництво сонячної електростанції

25.04.17 Поставка електроенергії на непідконтрольну частину Луганської області зупинена