в черзі 0
Меню

03.03.2020

8 квітня - збори акціонерів АТ "Прикарпаттяобленерго"

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 08 квітня 2020 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

(місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34)

 

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 08 квітня 2020 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

Проєкт порядку денного:

 1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2019 році.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік. 
 5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік. 
 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.
 7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році.
 8. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
 9. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».
 10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
 12. Обрання Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової  ради Товариства.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
 17. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.  
 19. Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. Затвердження умов договору, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності.  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2 380 805

2 201 331

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 973 340

1 734 498

Запаси

30 485

33 983

Сумарна дебіторська заборгованість

110 465

309 850

Гроші та їх еквіваленти

55 594

3 608

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 029 687

865 156

Власний капітал

1 969 364

1 808 123

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

25 909

25 909

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

25 192

10 642

Поточні зобов'язання і забезпечення

386 113

382 447

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

209 728

249 079

Середньорічна кількість акцій (шт.)

103 635 500

103 635 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2,023708092

2,403413888

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 08 квітня 2020 року з      09 год. 30 хв.  до 11 год. 00 хв.  за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 02 квітня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 09.03.2020р. до 07.04.2020р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням найменування (ПІБ) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку документів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з адміністративної діяльності Чернявський М.О.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного,  розміщена на вебсайті Товариства - www.oe.if.ua

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 103 635 500 шт.

            Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 102 098 207 шт.

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07.

 

Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.

 

З першого питання проєкту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 08.04.2020р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

 1. Рогозянський Євген Валерійович;
 2. Жеревчук Світлана Михайлівна;
 3. Петруняк Лілія Іванівна.
 1. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.

 

З другого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.

 1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2019 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік затвердити.
 2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.

 

З третього питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2019 році.

 1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2019 році затвердити.
 2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

 

З четвертого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії  щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік. 

 1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2019 рік затвердити.
 2. Роботу Ревізійної комісії у 2019 році визнати задовільною.

 

З п’ятого питання проєкту порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік.

 1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік затвердити.

 

З шостого питання проєкту порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.

 1. Затвердити прибуток у сумі 209 728 тис. грн. (двісті дев’ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч  гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.
 2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
 3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
 4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2020 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.

 

З сьомого питання проєкту порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році.

 1. Нерозподілений прибуток у сумі 107 952 600 грн. (сто сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі шістсот гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році, розподілити на виплату дивідендів акціонерам.

 

З восьмого питання проєкту порядку денного: Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

 1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 107 952 600 грн. (сто сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 1,041656 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
 2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та у строк, передбачені чинним законодавством України.

 

З дев’ятого питання проєкту порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

 1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
 2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

 

З десятого питання проєкту порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».   

 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
 2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

 

З одинадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

1.  Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

2.  Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» такими, що втрачають чинність 08.04.2020р.

 

З дванадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

 1. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:

Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління; 

Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правління; 

Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;

Ільницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.

 1. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з 09.04.2020р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

 

З тринадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

1.  Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

2.  Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 08.04.2020р.

 

З чотирнадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».*

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

 

З п’ятнадцятого питання проєкту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової  ради Товариства.

1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго»  та обраними Головою та членами Наглядової ради.

2.  Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго»  та обраними Головою та членами Наглядової ради.

3.  Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

 

З шістнадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».

1.  Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».

2.  Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 08.04.2020р.

 

З сімнадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».*

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

 

З вісімнадцятого питання проєкту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго»   та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.

2.  Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго»  та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.

3.  Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

 

З дев’ятнадцятого питання проєкту порядку денного: Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.

 1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК» суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.
 2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК».

 

 

 

 

Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»

 

 

 

Контакти