Меню

25.05.2020

До уваги акціонерів!

Повідомляємо про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2015 роц

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!

 

Повідомляємо про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2015 році:

 

Підстава для виплати дивідендів

Рішення загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттябленерго» від 08.04.2020р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на виплату дивідендів

14.05.2020р.

Загальна сума дивідендів (грн)

107 952 600,00 грн.

Сума дивідендів на одну просту акцію (грн)

1,041656 грн.

Спосіб виплати дивідендів

безпосередньо акціонерам

Порядок виплати дивідендів

виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі

Строк виплати дивідендів

з 20.05.2020р. по 08.10.2020р.

 

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, шляхом переказу Товариством відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, Товариство зобов’язане забезпечити виплату дивідендів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Депозитарні установи мають здійснити виплату дивідендів депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Виплата дивідендів власникам акцій, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється депозитарною установою в порядку та на умовах, визначених таким договором.

Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Звертаємо увагу акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою!

Акції АТ «Прикарпаттяобленерго» переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року. Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ «Прикарпаттяобленерго» (крім акціонерів, які самостійно знерухомили свої акції) на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р., рахунки у цінних паперах відкрито у депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з АТ «Прикарпаттяобленерго». 

Тому, у разі повернення ПАТ «Укрпошта» коштів, у зв’язку з неможливістю їх виплати шляхом поштових переказів, виплату дивідендів акціонерам, рахунки у цінних паперах яким відкрито в депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», здійснюватиме ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» за заявою акціонерна, до якої необхідно буде додати копії паспорта, ідентифікаційного номера та довідки банку про відкриття грошового рахунку, засвідчені особисто акціонером.

Звертаємо увагу акціонерів, які є нерезидентами!

При виплаті дивідендів юридичним особам-нерезидентам авансовий внесок з податку на прибуток нараховується в загальновстановленому порядку. Додатково резидент має утримати податок на доходи нерезидента при виплаті дивідендів згідно з правилами, встановленими Податковим кодексом України.

Так, відповідно до вимог Податкового кодексу України резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату доходу (у тому числі у вигляді дивідендів) з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, які ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 % їх суми і за їх рахунок.

Нормами Податкового кодексу України також встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених нормами Податкового кодексу України, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. 

            У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до Податкового кодексу України доходи нерезидента із джерелом їх походження з України оподатковуються відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

 

 

 

За довідками звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за телефоном: (0342) 59-43-07, або на адресу електронної пошти: [email protected]

 

Контакти