Меню
 • Консультації
  Про дивіденди

  Як виплачуватимуть дивіденди за попередні роки?

  Як виплачуватимуть дивіденди за попередні роки?

  Згідно рішень Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює виплату дивідендів за 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 роки одним із способів за вибором акціонера: - шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок, відкритий у банківській установі; - шляхом виплати готівкою через касу нашого Товариства.

  Дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера. До заяви необхідно прикласти копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку, завірені особистим підписом акціонера. 

   

  Про порядок виплати дивідендів за 2012 та 2013 роки

  Про порядок виплати дивідендів за 2012 та 2013 роки

  Про порядок виплати дивідендів за 2012 та 2013 роки

  Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391 «Про затвердження порядку виплати акціонерним товариством дивідендів» акціонерні товариства здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

  Рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» від 18.04.2018р. (витяг з рішення) та від 21.03.2019р. (витяг з рішення) визначено спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

  Виплата дивідендів здійснюється на підставі переліків акціонерів, складених  станом на 30.05.2018р. та на 12.04.2019р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  Порядок виплати дивідендів безпосередньо акціонерам:

  Відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого  Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391, акціонерне товариство виплачує акціонерам дивіденди шляхом переказу товариством відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення товариству коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

  У зв’язку із поверненням Товариству коштів, переказаних банківським установам та ПАТ «Укрпошта», Товариство здійснило переказ коштів Центральному депозитарію України для забезпечення виплати дивідендів через депозитарну систему України.

  Порядок виплати через депозитарну систему України дивідендів, що повернені Товариству?

  Виплата через депозитарну систему України дивідендів, що повернені Товариству, здійснюється у наступному порядку:

  1) Товариство щомісяця формує перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, що повернуті Товариству, і протягом трьох робочих днів після закінчення кожного місяця, протягом якого надійшли такі кошти, забезпечує зарахування отриманих коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

  2) Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють наступні дії:

  Центральний депозитарій надає:

  • Розрахунковому центру розрахунковий документ щодо переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на грошові рахунки депозитарних установ не пізніше трьох робочих днів з моменту надання акціонерним товариством Центральному депозитарію документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, необхідних для здійснення виплати дивідендів;
  • депозитарним установам розпорядження про виплату дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації щодо виплати акціонерним товариством дивідендів, суми дивідендів, яка підлягає виплаті, а також іншу інформацію, визначену внутрішніми документами Центрального депозитарію.

  Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

  • депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
  • власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
  • іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів, протягом строку, визначеного внутрішніми документами депозитарної установи, але не більше 15 робочих днів.

  Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів.

  Отже, повідомляємо, що виплату дивідендів за 2012 та 2013 роки акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» продовжують Депозитарні установи, депонентами яких є акціонери нашого Товариства. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому договором про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах.

  До уваги акціонерів, які не укладали договору про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах  з депозитарною установою!

  Нагадуємо, що акціонерам, які до листопада 2010 року не здійснили знерухомлення  належних їм акцій і не уклали договір з депозитарною установою про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, рахунки в цінних паперах відкрито Депозитарною установою – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (м. Дніпро, вулиця Воскресенська, буд. 8-10, тел. (056) 767-52-94) на підставі договору, укладеного відповідно між ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» та АТ «Прикарпаттяобленерго».

  Для отримання дивідендів за 2012 та 2013 роки акціонерам необхідно звернутись до депозитарної установи «Інтер-Сервіс-Реєстр» із письмовою заявою. До заяви слід додати копії паспорта,  ідентифікаційного коду та довідки банку про відкриття рахунку (засвідчені особою, яка звертається).

  Зразок заяви

  За додатковою інформацією акціонери можуть звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до контактної особи АТ «Прикарпаттяобленерго».

  тел.(0342) 59 43 07; адреса електронної пошти: [email protected]

  Облік цінних паперів

  Що таке "депозитарний облік"?

  Що таке "депозитарний облік"?

  І. Про депозитарний облік цінних паперів. 

  12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України". 
  Відповідно до Закону облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік) здійснюється в системі депозитарного обліку цінних паперів. 
  Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація. 

  Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах. 
  При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм. 

  Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права). 
  Права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента). 

  ІІ. Про діяльність депозитарних установ. 

  Відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р. № 735, Депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції: 
  1. депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; 
  2. обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів; 
  3. обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. 

  Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції: 
  1. адміністративні операції; 
  2. облікові операції; 
  3. інформаційні операції. 

  Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. 
  Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.
  Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог Положення та умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами. 

  ІII. Рахунки у цінних паперах. 

  Рахунок у цінних паперах депонента (власника цінних паперів) відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів. 
  Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав. 

  ІV. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

  Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. 

  Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

  Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

  До уваги акціонерів! 

  Акції Приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року. Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ “Прикарпаттяобленерго” (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру - 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі - ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (м. Дніпро, Бабушкінський район, вулиця Воскресенська, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з АТ "Прикарпаттяобленерго". 

  До укладення власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює за рахунок емітента:

  - депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах власника; 
  - надання першої виписки з рахунку в цінних паперах; 
  - унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 
  - безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах. 

  Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у цій депозитарній установі, що обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, то депозитарна установа, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати емітентом послуг депозитарної установи, якщо інше не передбачено договором з емітентом.

  У випадку, якщо інформація про особу власника (крім держави) не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати: 


  - внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
  - укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника. 

  Здійснення Депозитарною установою інших депозитарних операцій, передбачених Положенням про провадження депозитарної діяльності, можливе тільки на підставі укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. 

  Для отримання депозитарних послуг в повному об’ємі акціонери зобов'язані звернутися до Депозитарної установи – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені (зразок заяви на укладання договору) або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

  Крім того, відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 
  У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. 
  Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 
  Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
   

  Інформація про дематеріалізацію іменних акцій

  Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).

  Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).

  Законом України «Про акціонерні товариства» встановлено, що акції акціонерних товариств існують виключно в бездокументарній формі. Прикінцевими та перехідними положеннями Закону покладено обов’язок на акціонерні товариства, акції яких були випущені в документарній формі, здійснити переведення випуску акцій в бездокументарну форму в термін до 29 жовтня 2010 року. 

  Загальними зборами акціонерів, які відбулись 01 вересня 2010 року прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування. (витяг з протоколу ЗЗА від 01.09.2010р.) 

  Про прийняте рішення «Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування випуску акцій» повідомлено персонально всіх акціонерів Товариства, які були включені до переліку, складеного станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію - 01.09.2010р. (повідомлення про дематеріалізацію) 

  Бездокументарним цінним папером - є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. 

  12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України». 
  Зазначений Закон визначає, що підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. 
  Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
  Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

  Як отримати виписку з рахунку у цінних паперах? 
  Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000р. N 98 про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування встановлено, що до укладення акціонером із депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, депозитарна установа зобов’язана надати акціонеру першу виписку з рахунку в цінних паперах. (зразок заяви про отримання виписки з рахунку у цінних паперах) 
  Повідомляємо, що на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 01.09.2010р. про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито у депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Воскресенська , буд. 8-10, або: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору між АТ «Прикарпаттяобленерго» та ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»). 

  Примітка! 
  АТ “Прикарпаттяобленерго” (Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12.04.2017р. прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на приватне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”).

 • Інформація до оприлюднення
  Положення про філії
  Висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства
  Фінансова звітність
  Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

  Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

  Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

     

  Особлива інформація

  Повідомлення

  Про загальну кількість акцій

  Повідомлення про кількість акцій станом на 15.03.2019

  Повідомлення про кількість акцій станом на 15.03.2019

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій.

  Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 15 березня  2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість акцій АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 103635500.

  Кількість голосуючих акцій складає 102098075.

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій.

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій.

  Відповідно до ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 12.04.2018 року загальна кількість акцій АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 103635500.
  Кількість голосуючих акцій складає 102098115.

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 2 квітня 2020 року

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 2 квітня 2020 року

  Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 02 квітня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість акцій АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 103 635 500 шт.

  Кількість голосуючих акцій – 102 098 208 шт.

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 13 квітня 2021 року

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 13 квітня 2021 року

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

  Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 13 квітня 2021 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість акцій АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 103 635 500 шт.

  Кількість голосуючих акцій – 102 151 891 шт.

  Інформування

  Календарний план розміщення інформації

  Календарний план розміщення інформації

     

  Календарний план розміщення інформації

  Календарний план розміщення інформації

     

 • Повідомлення

  Повідомлення про загальні збори акціонерів 19 квітня 2021 року

  Повідомлення про загальні збори акціонерів 19 квітня 2021 року

  До відома акціонерів

  Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

  (місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34)

   

  Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 19 квітня 2021 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

  Проєкт порядку денного:

  1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2020 році.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. 
  5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. 
  6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.
  7. Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочинів в ході звичайної поточної господарської діяльності.
  8. Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період

  звітний

  попередній

  Усього активів

  3 714 468

  2 381 360

  Основні засоби (за залишковою вартістю)

  3 309 735

  1 973 340

  Запаси

  30 157

  30 485

  Сумарна дебіторська заборгованість

  207 597

  110 465

  Гроші та їх еквіваленти

  12 735

  55 594

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  555 297

  1 029 687

  Власний капітал

  3 154 071

  1 969 364

  Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

  25 909

  25 909

  Довгострокові зобов'язання і забезпечення

  14 616

  25 192

  Поточні зобов'язання і забезпечення

  545 781

  386 804

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

  4 103

  209 728

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  103 635 500

  103 635 500

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  0,039590681

  2,023708092

   

  Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 19 квітня 2021 року        з 09 год. 30 хв.  до 10 год. 30 хв.  за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 13 квітня 2021р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

  Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

  керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

  представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

  представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

  Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

  Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 22.03.2021р. до 16.04.2021р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00)) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням найменування (ПІБ) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку документів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з адміністративної діяльності Чернявський М.О.

  Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

  Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного,  розміщена на вебсайті Товариства - www.oe.if.ua

  Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».

  Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 103 635 500 шт.

  Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 102 099 141 шт.

  За довідками звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за телефоном: (0342) 59-43-07, або на адресу електронної пошти: [email protected]

  Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного

  З першого питання проєкту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.04.2021р. у наступному складі:

  Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

  Секретар лічильної комісії – Легінь Роман Орестович;

  Члени лічильної комісії:

  1. Рогозянський Євген Валерійович;
  2. Жеревчук Світлана Михайлівна;
  3. Петруняк Лілія Іванівна.
  1. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2021р.

  З другого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.

  1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2020 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2021 рік затвердити.
  2. Роботу Правління у 2020 році визнати задовільною.

  З третього питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2020 році.

  1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2020 році затвердити.
  2. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

  З четвертого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії  щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. 

  1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2020 рік затвердити.
  2. Роботу Ревізійної комісії у 2020 році визнати задовільною.

  З п’ятого питання проєкту порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.

  1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік затвердити.

  З шостого питання проєкту порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.

  1. Затвердити прибуток у сумі 4 103 тис. грн. (чотири мільйони сто три тисячі  гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.
  2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
  3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.
  4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2021 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.

  З сьомого питання порядку денного: Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочинів в ході звичайної поточної господарської діяльності.

  1. Надати згоду на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів Товариства наступних правочинів:

  1.1) з юридичною (юридичними) особою (особами), яка (які) буде (будуть) виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків): 1) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування), які укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (надалі – «Правила ринку»); 2) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора), які укладаються відповідно до Правил ринку; 3) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

  1.2) з юридичною (юридичними) особою (особами), яка (які) буде (будуть) виконувати функції Оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, які укладаються відповідно до Правил ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

  1.3)  з юридичними особами (учасниками ринку електричної енергії) договорів про участь у балансуючій групі, які укладаються відповідно до вимог чинного законодавства України, що визначає правові засади функціонування ринку електричної енергії України, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

  1.4) з банківськими установами договорів про розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 300 000 тис. грн. або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

  З восьмого питання порядку денного:  Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

  1. Надати згоду АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів на укладення договору з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ»  (Україна, код ЄДРПОУ- 00305981) про отримання/надання Товариством безповоротної фінансової допомоги та доручити Товариству за зверненням останнього отримати/надати безповоротну фінансову допомогу на загальну суму у розмірі не більше 2,91% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

   

   

  Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»

  Повідомлення про виплату дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2015 році

  Повідомлення про виплату дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2015 році

   

  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!

   

  Повідомляємо про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2015 році:

   

  Підстава для виплати дивідендів

  Рішення загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттябленерго» від 08.04.2020р.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на виплату дивідендів

  14.05.2020р.

  Загальна сума дивідендів (грн)

  107 952 600,00 грн.

  Сума дивідендів на одну просту акцію (грн)

  1,041656 грн.

  Спосіб виплати дивідендів

  безпосередньо акціонерам

  Порядок виплати дивідендів

  виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі

  Строк виплати дивідендів

  з 20.05.2020р. по 08.10.2020р.

   

  Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, шляхом переказу Товариством відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

  У разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, Товариство зобов’язане забезпечити виплату дивідендів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Депозитарні установи мають здійснити виплату дивідендів депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Виплата дивідендів власникам акцій, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється депозитарною установою в порядку та на умовах, визначених таким договором.

  Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

  Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  Звертаємо увагу акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою!

  Акції АТ «Прикарпаттяобленерго» переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року. Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ «Прикарпаттяобленерго» (крім акціонерів, які самостійно знерухомили свої акції) на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р., рахунки у цінних паперах відкрито у депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з АТ «Прикарпаттяобленерго». 

  Тому, у разі повернення ПАТ «Укрпошта» коштів, у зв’язку з неможливістю їх виплати шляхом поштових переказів, виплату дивідендів акціонерам, рахунки у цінних паперах яким відкрито в депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», здійснюватиме ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» за заявою акціонерна, до якої необхідно буде додати копії паспорта, ідентифікаційного номера та довідки банку про відкриття грошового рахунку, засвідчені особисто акціонером.

  Звертаємо увагу акціонерів, які є нерезидентами!

  При виплаті дивідендів юридичним особам-нерезидентам авансовий внесок з податку на прибуток нараховується в загальновстановленому порядку. Додатково резидент має утримати податок на доходи нерезидента при виплаті дивідендів згідно з правилами, встановленими Податковим кодексом України.

  Так, відповідно до вимог Податкового кодексу України резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату доходу (у тому числі у вигляді дивідендів) з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, які ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 % їх суми і за їх рахунок.

  Нормами Податкового кодексу України також встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

  Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами Податкового кодексу України.

  Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених нормами Податкового кодексу України, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

  Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. 

              У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до Податкового кодексу України доходи нерезидента із джерелом їх походження з України оподатковуються відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

   

   

   

  За довідками звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за телефоном: (0342) 59-43-07, або на адресу електронної пошти: [email protected]

   

  Повідомлення про загальні збори акціонерів 08 квітня 2020

  Повідомлення про загальні збори акціонерів 08 квітня 2020

             

  До відома акціонерів

  Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

  (місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34)

   

  Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 08 квітня 2020 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

  Проєкт порядку денного:

  1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2019 році.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік. 
  5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік. 
  6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.
  7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році.
  8. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
  9. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».
  10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».
  11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
  12. Обрання Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
  13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
  14. Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
  15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової  ради Товариства.
  16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
  17. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
  18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.  
  19. Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. Затвердження умов договору, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності.  

   

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період

  звітний

  попередній

  Усього активів

  2 380 805

  2 201 331

  Основні засоби (за залишковою вартістю)

  1 973 340

  1 734 498

  Запаси

  30 485

  33 983

  Сумарна дебіторська заборгованість

  110 465

  309 850

  Гроші та їх еквіваленти

  55 594

  3 608

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  1 029 687

  865 156

  Власний капітал

  1 969 364

  1 808 123

  Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

  25 909

  25 909

  Довгострокові зобов'язання і забезпечення

  25 192

  10 642

  Поточні зобов'язання і забезпечення

  386 113

  382 447

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

  209 728

  249 079

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  103 635 500

  103 635 500

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  2,023708092

  2,403413888

   

  Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 08 квітня 2020 року з 09 год. 30 хв.  до 11 год. 00 хв.  за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 02 квітня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

  Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

  керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

  представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

  представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

  Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

  Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 09.03.2020р. до 07.04.2020р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням найменування (ПІБ) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку документів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з адміністративної діяльності Чернявський М.О.

  Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

  Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного,  розміщена на вебсайті Товариства - www.oe.if.ua

  Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».

  Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 103 635 500 шт.

              Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 102 098 207 шт.

  За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07.

   

  Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.

   

  З першого питання проєкту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 08.04.2020р. у наступному складі:

  Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

  Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

  Члени лічильної комісії:

  1. Рогозянський Євген Валерійович;
  2. Жеревчук Світлана Михайлівна;
  3. Петруняк Лілія Іванівна.
  1. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.

   

  З другого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.

  1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2019 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік затвердити.
  2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.

   

  З третього питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2019 році.

  1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2019 році затвердити.
  2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

   

  З четвертого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії  щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік. 

  1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2019 рік затвердити.
  2. Роботу Ревізійної комісії у 2019 році визнати задовільною.

   

  З п’ятого питання проєкту порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік.

  1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік затвердити.

   

  З шостого питання проєкту порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.

  1. Затвердити прибуток у сумі 209 728 тис. грн. (двісті дев’ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч  гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.
  2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
  3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
  4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2020 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.

   

  З сьомого питання проєкту порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році.

  1. Нерозподілений прибуток у сумі 107 952 600 грн. (сто сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі шістсот гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році, розподілити на виплату дивідендів акціонерам.

   

  З восьмого питання проєкту порядку денного: Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

  1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 107 952 600 грн. (сто сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 1,041656 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
  2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та у строк, передбачені чинним законодавством України.

   

  З дев’ятого питання проєкту порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
  2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

   

  З десятого питання проєкту порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».   

  1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
  2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

   

  З одинадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1.  Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

  2.  Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» такими, що втрачають чинність 08.04.2020р.

   

  З дванадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:

  Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління; 

  Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правління; 

  Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;

  Ільницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.

  1. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з 09.04.2020р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

   

  З тринадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1.  Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

  2.  Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 08.04.2020р.

   

  З чотирнадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».*

  * Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

   

  З п’ятнадцятого питання проєкту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової  ради Товариства.

  1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго»  та обраними Головою та членами Наглядової ради.

  2.  Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго»  та обраними Головою та членами Наглядової ради.

  3.  Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

   

  З шістнадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1.  Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».

  2.  Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 08.04.2020р.) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 08.04.2020р.

   

  З сімнадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».*

  * Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

   

  З вісімнадцятого питання проєкту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

  1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго»   та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.

  2.  Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго»  та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.

  3.  Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

   

  З дев’ятнадцятого питання проєкту порядку денного: Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.

  1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК» суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.
  2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК».

   

   

   

   

  Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»

   

   

   

  Про порядок виплати дивідендів 2012 році

  Про порядок виплати дивідендів 2012 році

   
  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!
   
  Повідомляємо про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2012 році:
   
  Виплата дивідендів здійснюється  безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом переказу Товариством відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
  У разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, такі кошти виплачуватимуться відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
  Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.
  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
  Звертаємо увагу акціонерів, які є нерезидентами, що при виплаті дивідендів юридичним   особам-нерезидентам авансовий внесок з податку на прибуток нараховується в загальновстановленому порядку. Додатково резидент має утримати податок на доходи нерезидента при виплаті дивідендів згідно з правилами, встановленими Податковим кодексом України.
  Так, відповідно до вимог Податкового кодексу України резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату доходу (у тому числі у вигляді дивідендів) з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, які ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 % їх суми і за їх рахунок.
  Нормами Податкового кодексу України також встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.
  Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами Податкового кодексу України.
  Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених нормами Податкового кодексу України, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.
  Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. 
             
  У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до Податкового кодексу України доходи нерезидента із джерелом їх походження з України оподатковуються відповідно до законодавства України з питань оподаткування.
  За додатковою інформацією акціонери можуть звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до контактної особи АТ «Прикарпаттяобленерго».
  тел.(0342) 59 43 07;
  адреса електронної пошти: [email protected]
   
  Правління АТ «Прикарпаттяобленерго»

  Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

  Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

   
  Шановні акціонери! Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"

  Набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України»

  Набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України»

  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!


  12 жовтня 2013 року набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України». 

  Відповідно до вимог зазначеного Закону власник цінних паперів, які були переведені у бездокументарну форму (дематеріалізовані), зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи1 та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери2 на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

  У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. 

  Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку3 протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 

  Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

  Звертаємо увагу, що акції ПАТ «Прикарпаттяобленерго» переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року.Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р.рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Леніна, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 


  ____________________________________________________________
  1Депозитарна установа - юридична особа, яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи. 
  2 Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права). 
  3 Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів, а також інша передбачена законодавством інформація.

  Про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на публічне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”

  Про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на публічне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”

  Шановні акціонери! 
  На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», нормами якого встановлено, що акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства, Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12.04.2011р. прийнято рішення про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на публічне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”

   

Контакти