в черзі 0
Меню
 • Консультації
  Про дивіденди

  Як виплачуватимуть дивіденди за попередні роки?

  Як виплачуватимуть дивіденди за попередні роки?

  Згідно рішень Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює виплату дивідендів за 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 роки одним із способів за вибором акціонера: - шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок, відкритий у банківській установі; - шляхом виплати готівкою через касу нашого Товариства.

  Дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера. До заяви необхідно прикласти копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку, завірені особистим підписом акціонера. 

   

  Про виплату дивідендів за результатами роботи у 2012 році

  Про виплату дивідендів за результатами роботи у 2012 році

   

  Шановні акціонери!

   

  18 квітня 2018 року у АТ «Прикарпаттябленерго» відбулись загальні збори акціонерів, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами роботи у 2012 році. Загальна сума дивідендів складає 19 172 600 грн., відповідно сума на одну просту акцію складає 0,185 грн.

  Право на отримання дивідендів за 2012 рік мають акціонери, які включені до переліку акціонерів, складеного станом на 30 травня 2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  Водночас повідомляємо, що відповідно до чинного законодавства України виплату дивідендів за 2012 рік акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» продовжують Депозитарні установи, депонентами яких є акціонери нашого Товариства. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому договором про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах.

   

  До уваги акціонерів, які не укладали договору про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах  з депозитарною установою!

   

  Нагадуємо, що акціонерам, які до листопада 2010 року не здійснили знерухомлення  належних їм акцій і не уклали договір з депозитарною установою про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, рахунки в цінних паперах відкрито Депозитарною установою – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (м. Дніпро, вулиця Воскресенська, буд. 8-10, тел. (056) 372-90-56; (056)767-52-94) на підставі договору, укладеного відповідно між ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» та АТ «Прикарпаттяобленерго».

  Для отримання дивідендів за 2012 рік акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи «Інтер-Сервіс-Реєстр» із письмовою заявою. До заяви слід додати копії паспорта та ідентифікаційного коду (засвідчені особою, яка звертається), а також вказати реквізити грошового (карткового) рахунку.

  За додатковою інформацією акціонери можуть звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до контактної особи АТ «Прикарпаттяобленерго» Романюк Марії Дмитрівни.

  тел.(0342) 59 43 07; адреса електронної пошти: Mariya.Romaniuk@oe.if.ua

  Про порядок виплати дивідендів за 2012 та 2013 роки

  Про порядок виплати дивідендів за 2012 та 2013 роки

  Про порядок виплати дивідендів за 2012 та 2013 роки

  Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391 «Про затвердження порядку виплати акціонерним товариством дивідендів» акціонерні товариства здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

  Рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» від 18.04.2018р. (витяг з рішення) та від 21.03.2019р. (витяг з рішення) визначено спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

  Виплата дивідендів здійснюється на підставі переліків акціонерів, складених  станом на 30.05.2018р. та на 12.04.2019р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  Порядок виплати дивідендів безпосередньо акціонерам:

  Відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого  Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391, акціонерне товариство виплачує акціонерам дивіденди шляхом переказу товариством відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення товариству коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

  У зв’язку із поверненням Товариству коштів, переказаних банківським установам та ПАТ «Укрпошта», Товариство здійснило переказ коштів Центральному депозитарію України для забезпечення виплати дивідендів через депозитарну систему України.

  Порядок виплати через депозитарну систему України дивідендів, що повернені Товариству?

  Виплата через депозитарну систему України дивідендів, що повернені Товариству, здійснюється у наступному порядку:

  1) Товариство щомісяця формує перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, що повернуті Товариству, і протягом трьох робочих днів після закінчення кожного місяця, протягом якого надійшли такі кошти, забезпечує зарахування отриманих коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

  2) Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють наступні дії:

  Центральний депозитарій надає:

  • Розрахунковому центру розрахунковий документ щодо переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на грошові рахунки депозитарних установ не пізніше трьох робочих днів з моменту надання акціонерним товариством Центральному депозитарію документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, необхідних для здійснення виплати дивідендів;
  • депозитарним установам розпорядження про виплату дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації щодо виплати акціонерним товариством дивідендів, суми дивідендів, яка підлягає виплаті, а також іншу інформацію, визначену внутрішніми документами Центрального депозитарію.

  Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

  • депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
  • власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
  • іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів, протягом строку, визначеного внутрішніми документами депозитарної установи, але не більше 15 робочих днів.

  Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів.

  Отже, повідомляємо, що виплату дивідендів за 2012 та 2013 роки акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» продовжують Депозитарні установи, депонентами яких є акціонери нашого Товариства. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому договором про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах.

  До уваги акціонерів, які не укладали договору про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах  з депозитарною установою!

  Нагадуємо, що акціонерам, які до листопада 2010 року не здійснили знерухомлення  належних їм акцій і не уклали договір з депозитарною установою про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, рахунки в цінних паперах відкрито Депозитарною установою – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (м. Дніпро, вулиця Воскресенська, буд. 8-10, тел. (056) 767-52-94) на підставі договору, укладеного відповідно між ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» та АТ «Прикарпаттяобленерго».

  Для отримання дивідендів за 2012 та 2013 роки акціонерам необхідно звернутись до депозитарної установи «Інтер-Сервіс-Реєстр» із письмовою заявою. До заяви слід додати копії паспорта,  ідентифікаційного коду та довідки банку про відкриття рахунку (засвідчені особою, яка звертається).

  Зразок заяви

  За додатковою інформацією акціонери можуть звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до контактної особи АТ «Прикарпаттяобленерго» Романюк Марії Дмитрівни.

  тел.(0342) 59 43 07; адреса електронної пошти: Mariya.Romaniuk@oe.if.ua

  Облік цінних паперів

  Що таке "депозитарний облік"?

  Що таке "депозитарний облік"?

  І. Про депозитарний облік цінних паперів. 

  12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України". 
  Відповідно до Закону облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік) здійснюється в системі депозитарного обліку цінних паперів. 
  Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація. 

  Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах. 
  При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм. 

  Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права). 
  Права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента). 

  ІІ. Про діяльність депозитарних установ. 

  Відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р. № 735, Депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції: 
  1. депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; 
  2. обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів; 
  3. обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. 

  Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції: 
  1. адміністративні операції; 
  2. облікові операції; 
  3. інформаційні операції. 

  Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. 
  Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.
  Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог Положення та умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами. 

  ІII. Рахунки у цінних паперах. 

  Рахунок у цінних паперах депонента (власника цінних паперів) відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів. 
  Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав. 

  ІV. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

  Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. 

  Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

  Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

  До уваги акціонерів! 

  Акції Приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року. Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ “Прикарпаттяобленерго” (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру - 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі - ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (м. Дніпро, Бабушкінський район, вулиця Воскресенська, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з АТ "Прикарпаттяобленерго". 

  До укладення власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює за рахунок емітента:

  - депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах власника; 
  - надання першої виписки з рахунку в цінних паперах; 
  - унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 
  - безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах. 

  Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у цій депозитарній установі, що обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, то депозитарна установа, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати емітентом послуг депозитарної установи, якщо інше не передбачено договором з емітентом.

  У випадку, якщо інформація про особу власника (крім держави) не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати: 


  - внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
  - укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника. 

  Здійснення Депозитарною установою інших депозитарних операцій, передбачених Положенням про провадження депозитарної діяльності, можливе тільки на підставі укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. 

  Для отримання депозитарних послуг в повному об’ємі акціонери зобов'язані звернутися до Депозитарної установи – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені (зразок заяви на укладання договору) або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

  Крім того, відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 
  У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. 
  Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 
  Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
   

  Інформація про дематеріалізацію іменних акцій

  Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).

  Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).

  Законом України «Про акціонерні товариства» встановлено, що акції акціонерних товариств існують виключно в бездокументарній формі. Прикінцевими та перехідними положеннями Закону покладено обов’язок на акціонерні товариства, акції яких були випущені в документарній формі, здійснити переведення випуску акцій в бездокументарну форму в термін до 29 жовтня 2010 року. 

  Загальними зборами акціонерів, які відбулись 01 вересня 2010 року прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування. (витяг з протоколу ЗЗА від 01.09.2010р.) 

  Про прийняте рішення «Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування випуску акцій» повідомлено персонально всіх акціонерів Товариства, які були включені до переліку, складеного станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію - 01.09.2010р. (повідомлення про дематеріалізацію) 

  Бездокументарним цінним папером - є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. 

  12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України». 
  Зазначений Закон визначає, що підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. 
  Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
  Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

  Як отримати виписку з рахунку у цінних паперах? 
  Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000р. N 98 про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування встановлено, що до укладення акціонером із депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, депозитарна установа зобов’язана надати акціонеру першу виписку з рахунку в цінних паперах. (зразок заяви про отримання виписки з рахунку у цінних паперах) 
  Повідомляємо, що на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 01.09.2010р. про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито у депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Воскресенська , буд. 8-10, або: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору між АТ «Прикарпаттяобленерго» та ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»). 

  Примітка! 
  АТ “Прикарпаттяобленерго” (Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12.04.2017р. прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на приватне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”).

 • Інформація до оприлюднення
  Положення про філії
  Висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства
  Фінансова звітність
  Про загальну кількість акцій

  Повідомлення про кількість акцій станом на 15.03.2019

  Повідомлення про кількість акцій станом на 15.03.2019

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій.

  Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 15 березня  2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість акцій АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 103635500.

  Кількість голосуючих акцій складає 102098075.

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій.

  Повідомлення про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій.

  Відповідно до ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 12.04.2018 року загальна кількість акцій АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 103635500.
  Кількість голосуючих акцій складає 102098115.

  Інформування

  Календарний план розміщення інформації

  Календарний план розміщення інформації

     

  Календарний план розміщення інформації

  Календарний план розміщення інформації

     

 • Оголошення

  Оголошення про загальні збори акціонерів 21 березня 2019

  Оголошення про загальні збори акціонерів 21 березня 2019

             

  До відома акціонерів

  Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

  (місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34)

   

  Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 21 березня 2019 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

  Проект порядку денного:

  1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік. 
  5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.  
  6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.
  7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році.
  8. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
  9. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».
  10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго». 
  11. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.

   

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період

  звітний

  попередній

  Усього активів

   2 201 331

   1 912 348

  Основні засоби (за залишковою вартістю)

   1 734 498

   1 497 320

  Запаси

   33 983

   30 739

  Сумарна дебіторська заборгованість

   309 850

   220 921

  Гроші та їх еквіваленти

   3 608

   22 315

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

   865 156

   649 565

  Власний капітал

   1 808 123

   1 556 285

  Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

   25 909

   25 909

  Довгострокові зобов'язання і забезпечення

   10 642

   7 196

  Поточні зобов'язання і забезпечення

   382 447

   348 867

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

   249 079

   140 209

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

   103 635 500

   103 635 500

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

   2.403413888

   1.352905134

   

  Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 21 березня 2019 року з      10 год 00 хв.  до 11 год. 00 хв.  за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 15 березня 2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

  Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

  керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

  представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

  представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

  Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

  Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 19 лютого 2019 року за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку документів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з адміністративної діяльності Чернявський М.О.

  Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

  Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,  розміщена на веб-сайті Товариства - www.oe.if.ua

  Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».

  Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 103 635 500 шт.

              Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 102 098 075 шт.

  За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07, контактна особа Романюк М.Д.

   

  Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного,

  підготовлені Наглядовою радою:

  З першого питання проекту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 203.2019р. у наступному складі:

  Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

  Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

  Члени лічильної комісії:

  1. Рогозянський Євген Валерійович;
  2. Мороз Оксана Михайлівна;
  3. Жеревчук Світлана Михайлівна.
  1. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 21.03.2019р.

   

  З другого питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.

  1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2018 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2019 рік затвердити.
  2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною.

   

  З третього питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році.

  1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2018 році затвердити.
  2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

   

  З четвертого питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії  щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік. 

  1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2018 рік затвердити.
  2. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною.

   

  З п’ятого питання проекту порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.

  1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік затвердити.

   

  З шостого питання проекту порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.

  1. Затвердити прибуток у сумі 249 079 тис. грн. (двісті сорок дев’ять мільйонів сімдесят дев’ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.
  2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
  3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.
  4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2019 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік.

   

  З сьомого питання проекту порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році.

  1. Нерозподілений прибуток у сумі 79 561 675,00 грн. (сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят одна тисяча шістсот сімдесят п’ять гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:
  • 22 562 150,00 грн. (двадцять два мільйони п’ятсот шістдесят дві тисячі сто п’ятдесят гривень), що складає 28,35 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік, спрямувати на капітальні інвестиції;
  • 56 999 525,00 грн. (п’ятдесят шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот  двадцять п’ять гривень), що складає 71,65 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік, спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

   

  З восьмого питання проекту порядку денного: Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

  1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 56 999 525,00 грн. (п’ятдесят шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот  двадцять п’ять гривень), що складає 0,55 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
  2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.

   

  З дев’ятого питання проекту порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

  1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
  2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

   

  З десятого питання проекту порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».   

  1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію та затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
  2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію АТ «Прикарпаттяобленерго».

   

  З одинадцятого питання проекту порядку денного: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.

  1. Схвалити рішення Наглядової ради від 12.02.2019р. про обрання ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки. 

   

   

   

   

  Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»

   

   

   

  Про порядок виплати дивідендів 2012 році

  Про порядок виплати дивідендів 2012 році

   
  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!
   
  Повідомляємо про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2012 році:
   
  Виплата дивідендів здійснюється  безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом переказу Товариством відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
  У разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, такі кошти виплачуватимуться відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
  Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.
  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
  Звертаємо увагу акціонерів, які є нерезидентами, що при виплаті дивідендів юридичним   особам-нерезидентам авансовий внесок з податку на прибуток нараховується в загальновстановленому порядку. Додатково резидент має утримати податок на доходи нерезидента при виплаті дивідендів згідно з правилами, встановленими Податковим кодексом України.
  Так, відповідно до вимог Податкового кодексу України резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату доходу (у тому числі у вигляді дивідендів) з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, які ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 % їх суми і за їх рахунок.
  Нормами Податкового кодексу України також встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.
  Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами Податкового кодексу України.
  Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених нормами Податкового кодексу України, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.
  Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. 
             
  У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до Податкового кодексу України доходи нерезидента із джерелом їх походження з України оподатковуються відповідно до законодавства України з питань оподаткування.
  За додатковою інформацією акціонери можуть звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до контактної особи АТ «Прикарпаттяобленерго» Романюк М.Д.
  тел.(0342) 59 43 07;
  адреса електронної пошти: Mariya.Romaniuk@oe.if.ua
   
  Правління АТ «Прикарпаттяобленерго»

  Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

  Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

   
  Шановні акціонери! Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"

  Набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України»

  Набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України»

  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!


  12 жовтня 2013 року набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України». 

  Відповідно до вимог зазначеного Закону власник цінних паперів, які були переведені у бездокументарну форму (дематеріалізовані), зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи1 та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери2 на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

  У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. 

  Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку3 протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 

  Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

  Звертаємо увагу, що акції ПАТ «Прикарпаттяобленерго» переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року.Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р.рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Леніна, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 


  ____________________________________________________________
  1Депозитарна установа - юридична особа, яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи. 
  2 Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права). 
  3 Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів, а також інша передбачена законодавством інформація.

  Про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на публічне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”

  Про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на публічне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”

  Шановні акціонери! 
  На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», нормами якого встановлено, що акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства, Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12.04.2011р. прийнято рішення про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на публічне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”

   

Контакти філій